Program partnerski wstrzymany do czasu wdro偶enia nowej platformy.
Do艂膮cz do listy oczekuj膮cych na reaktywacj臋 programu partnerskiego:

Adres e-mail
Imi臋

Regulamin Programu Partnerskiego Ententa 

搂 1

INFORMACJE WST臉PNE

 1. Organizatorem oraz koordynatorem programu partnerskiego serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem http://pp.ententa.pl (zwanym dalej Programem) jest Strategie Rozwoju Sp. z o.o. z siedzib膮 w Gda艅sku 80-034, przy ul. Wawelskiej 12B/8, zarejestrowana w rejestrze przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS 0000423485 przez S膮d Rejonowy Gda艅sk-P贸艂noc w Gda艅sku, VII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego, Kapita艂 zak艂adowy sp贸艂ki: 6000,00 z艂 (sze艣膰 tysi臋cy z艂otych), op艂acony w ca艂o艣ci, numer identyfikacji podatkowej NIP: 5833153090, REGON 221672553 (zwany dalej Organizatorem). Ka偶da osoba fizyczna lub inny podmiot zakwalifikowany do udzia艂u w Programie jest Partnerem Organizatora i tak dalej b臋dzie nazywany w Regulaminie.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego Regulaminem), wraz z wszelkimi za艂膮cznikami lub dodatkami, kt贸re wyra藕nie powo艂uj膮 si臋 na Regulamin, stanowi膮 wy艂膮czne 藕r贸d艂o praw i obowi膮zk贸w istniej膮cych pomi臋dzy Organizatorem, a osobami kandyduj膮cymi do zostania Partnerem oraz osobami, kt贸re ju偶 Partnerami zosta艂y, o ile inaczej nie postanowiono w konkretnym przypadku w drodze indywidualnych ustale艅 lub porozumie艅 z Organizatorem.
 3. Ka偶da osoba pragn膮ca zosta膰 Partnerem oraz osoby, kt贸re ju偶 Partnerami zosta艂y, zobowi膮zane s膮 do zapoznania si臋 z tre艣ci膮 niniejszego Regulaminu i Polityk膮 Prywatno艣ci gdy偶 nabycie statusu Partnera jest jednoznaczne z wyra偶eniem bezwarunkowej zgody na zasady przewidziane tre艣ci膮 wymienionych dokument贸w. Osoby te zobowi膮zuj膮 si臋 do bezwzgl臋dnego przestrzegania postanowie艅 rzeczonych regulacji, pod rygorem jednostronnego i natychmiastowego zako艅czenia wsp贸艂pracy z nimi przez Organizatora.
 4. Udzia艂 w Programie jest dobrowolny i bezp艂atny. Ka偶dy w dowolnym momencie mo偶e zrezygnowa膰 z udzia艂u w Programie, sk艂adaj膮c stosowne o艣wiadczenie Organizatorowi lub likwiduj膮c konto partnerskie w Serwisie.

搂 2

IDEA PROGRAMU PARTNERSKIEGO ENTENTA

 1. Program s艂u偶y nawi膮zywaniu wsp贸艂pracy pomi臋dzy Organizatorem a osobami fizycznymi i innymi podmiotami, kt贸re nab臋d膮 status Partnera, kt贸rzy poprzez swoje dzia艂ania zgodne z Regulaminem, b臋d膮 popularyzowa膰 serwisy internetowe Strategii Rozwoju (zwany dalej Serwisem) celem zwi臋kszenia sprzeda偶y towar贸w i us艂ug oferowanych przez Strategie Rozwoju.
 2. Z tytu艂u aktywnego udzia艂u w Programie, ka偶dy Partner uzyskuje korzy艣ci w formie punkt贸w przyznawanych przez Organizatora na zasadach okre艣lonych Regulaminem, a tak偶e w inny spos贸b indywidualnie uzgodniony z Organizatorem, a szczeg贸艂owe zasady zwi膮zane z naliczaniem punkt贸w z danych tytu艂贸w oraz przeliczania ich na konkretne korzy艣ci dla Partner贸w okre艣lone zostaj膮 na stronie http://pp.ententa.pl w tabeli zawieraj膮cej spis oferowanych przez Organizatora produkt贸w i odpowiadaj膮ce im korzy艣ci. Modyfikacje tabeli 鈥 spisu produkt贸w - nie stanowi膮 zmiany Regulaminu, a wprowadzane zmiany b臋d膮 obowi膮zywa艂y od dnia zamieszczenia nowej tabeli na 艂amach Serwisu, albo od chwili wskazanej w tre艣ci zamieszczonej w Serwisie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do niestandardowej umowy z Partnerem okre艣laj膮cej prowizje i korzy艣ci inne ni偶 te zawarte w tabeli na 艂amach Serwisu.
 4. Idea Programu zak艂ada d艂ugookresowe naliczanie korzy艣ci Partnerom z tytu艂u aktywno艣ci zwerbowanych przez nich klient贸w Serwisu, objawiaj膮cej si臋 dokonywaniem w Serwisie zakup贸w, od kt贸rych w g艂贸wnej mierze uzale偶nione s膮 korzy艣ci dla Partner贸w.

搂 3

NABYCIE STATUSU PARTNERA.

 1. O status Partnera mog膮 ubiega膰 si臋 osoby fizyczne maj膮ce sta艂e miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadaj膮ce polskie obywatelstwo, kt贸re maj膮 uko艅czony 18 rok 偶ycia oraz osoby poni偶ej tego wieku, lecz tylko za zgod膮 swoich przedstawicieli ustawowych (np. rodzic贸w) wyra偶on膮 na pi艣mie i przes艂an膮 na adres siedziby Organizatora.
 2. O status Partnera mog膮 ubiega膰 si臋 przedsi臋biorcy oraz inne podmioty i instytucje maj膮ce siedzib臋 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez wzgl臋du na form臋 prawn膮, o ile mog膮 zaci膮ga膰 zobowi膮zania we w艂asnym imieniu.
 3. Warunkiem niezb臋dnym do uzyskania statusu Partnera jest rejestracja w Programie Partnerskim pod adresem: http://pp.ententa.pl
 4. Formularz zg艂oszeniowy z danymi Partnera powinien by膰 wype艂niony zgodnie z prawd膮 i stanem rzeczywistym, a w przypadku zmian danych i informacji w nim zawartych, ka偶dy Partner ma obowi膮zek poinformowa膰 o zmianach Organizatora, najp贸藕niej w okresie 14 dni od zaistnienia zmiany - pod rygorem odm贸wienia takiemu Partnerowi wydania korzy艣ci wynikaj膮cych z Programu.
 5. Organizator po zweryfikowaniu danych i informacji zawartych w formularzu zg艂oszeniowym otrzymanym od kandydat贸w, mo偶e zwraca膰 si臋 o podanie dodatkowych danych lub informacji, albo dostarczenia okre艣lonych dokument贸w, o艣wiadcze艅 lub podj臋cia innych dzia艂a艅 lub czynno艣ci wskazanych w korespondencji z kandydatem.
 6. Nabycie statusu Partnera nast臋puje z chwil膮 otrzymania od Organizatora wiadomo艣ci to stwierdzaj膮cej.
 7. Organizatorowi s艂u偶y prawo odmowy przyj臋cia danego kandydata na Partnera, wy艂膮cznie wed艂ug w艂asnego uznania, bez podawania przyczyn swojej decyzji.
 8. Ka偶dy kandydat na Partnera wyra偶a zgod臋 na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych w formularzu zg艂oszeniowym oraz na dalszych etapach weryfikacji kandydata na Partnera, przynajmniej do czasu uzyskania odpowiedzi od Organizatora o przyj臋ciu na Partnera, a w przypadku przyj臋cia na Partnera, udzielone zgody b臋d膮 trwa艂y do czasu zako艅czenia wsp贸艂pracy z Partnerem, a przekazanie przez Partnera Organizatorowi na jakimkolwiek etapie wsp贸艂pracy dalszych danych osobowych, r贸wnoznaczne jest z wyra偶eniem zgody na ich przetwarzanie przez Organizatora na potrzeby funkcjonowania Programu, bez prawa udost臋pniania ich stronom trzecim, za wyj膮tkiem postanowie艅 okre艣lonych w pkt.9.
 9. O ile w konkretnym przypadku nie zastrze偶ono inaczej, uwa偶a si臋, i偶 zgoda udzielona Organizatorowi na przetwarzanie danych osobowych Partnera obejmuje r贸wnie偶 zgod臋 na ich przekazywanie przez Organizatora podmiotom trzecim, z kt贸rymi Organizator b臋dzie wsp贸艂pracowa艂, celem wywi膮zania si臋 przez te podmioty z realizacji zamawianych u nich us艂ug przez Partner贸w, o ile takie sytuacje b臋d膮 mia艂y miejsce z woli Partnera.
 10. Ka偶dy kandydat z chwil膮 uzyskania statusu Partnera, wyra偶a zgod臋 na otrzymywanie od Organizatora wiadomo艣ci na podany adres e-mail, o tematyce zwi膮zanej z przedmiotem Serwisu, a tak偶e zawieraj膮cych informacj臋 handlow膮 o nowych produktach lub us艂ugach Serwisu, o promocjach Serwisu, a tak偶e promuj膮cych produkty partner贸w handlowych Organizatora.
 11. Ka偶demu Partnerowi s艂u偶y prawo wgl膮du do danych przetwarzanych przez Organizatora, zmieniania ich, poprawiania oraz usuwania, co mo偶e by膰 dokonywane samodzielnie przez Partnera za po艣rednictwem stron Serwisu, w specjalnie do tego przeznaczonym panelu administracyjnym (dalej zwany Panelem).
 12. Usuni臋cie danych przez Partnera, albo skierowane do Organizatora 偶膮danie usuni臋cia danych, kt贸re s膮 niezb臋dne do realizacji wsp贸艂pracy pomi臋dzy Organizatorem a Partnerem, lub cofni臋cie zgody na otrzymywanie informacji handlowej - oznacza zako艅czenie wsp贸艂pracy w ramach Programu z inicjatywy Partnera, z wszelkimi tego konsekwencjami okre艣lonymi Regulaminem.

搂 4

ZASADY DZIA艁ALNO艢CI PARTNERA ORAZ UWARUNKOWANIA TECHNICZNE.

 1. Podstawowym zadaniem Partnera jest zwi臋kszanie przychod贸w Organizatora z tytu艂u sprzeda偶y us艂ug i produkt贸w oferowanych w Serwisie, poprzez po艣rednie lub bezpo艣rednie zapraszanie os贸b trzecich do dokonywania zakup贸w w Serwisie.
 2. Warunkiem niezb臋dnym do uznania danego klienta Serwisu, za osob臋 polecon膮 przez danego Partnera, jest to, aby taka osoba wesz艂a do Serwisu w wyniku aktywowania specjalnego hiper艂膮cza (linku) udost臋pnionego Partnerowi, co pozwoli na przypisanie w bazie Serwisu danego klienta do konkretnego Partnera, od czego w efekcie uzale偶nione jest nabywanie przez Partner贸w korzy艣ci z tytu艂u udzia艂u w Programie.
 3. Hiper艂膮cze partnerskie mo偶e by膰 udost臋pniane przez Partner贸w potencjalnym klientom Serwisu na r贸偶ne sposoby, byleby nie powodowa艂o to naruszania powszechnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa, ani te偶 :
 • nie nosi艂o znamion uprawiania spamu (masowa wysy艂ka list贸w/wiadomo艣ci/post贸w do os贸b, kt贸re mog膮 sobie tego nie 偶yczy膰);
 • nie nosi艂o znamion przesy艂ania nie zam贸wionej informacji handlowej;
 • nie narusza艂o prawa do prywatno艣ci os贸b, kt贸rym hiper艂膮cze jest przekazywane;
 1. Hiper艂膮cze mo偶e by膰 r贸wnie偶 umiejscawiane w banerach reklamowych zamieszczanych przez Partner贸w na stronach i serwisach WWW, co do kt贸rych Partnerzy maj膮 w艂a艣ciwe i odpowiednie prawa do zamieszczania tam baner贸w reklamowych oraz Organizator nie sprzeciwi si臋 zamieszczeniu banera na konkretnych stronach lub serwisach WWW, ze wzgl臋du na ich tematyk臋, wygl膮d, funkcjonalno艣膰 lub z innych powod贸w Organizator uzna, i偶 nie nadaj膮 si臋 one do zamieszczenia tam banera reklamuj膮cego Serwis lub jego produkty.
 2. Stron WWW zaopatrywanych przez Partnera w baner, mo偶e by膰 wi臋cej ni偶 jedna, przy czym Partner zawsze musi wskaza膰 Organizatorowi adresy stron, na kt贸rych umieszcza lub ma zamiar umie艣ci膰 baner reklamowy.
 3. Niedozwolone jest stosowanie nast臋puj膮cych posuni臋膰:
 • stosowania hiper艂膮cza aktywowanego automatycznie po wej艣ciu lub wyj艣ciu ze strony WWW, na kt贸rej jest ono zamieszczone (chyba, 偶e strona taka nie zawiera tre艣ci i s艂u偶y wy艂膮cznie jako przekierowanie);
 • uzale偶nienia dost臋pu do us艂ug oferowanych na stronie lub serwisie WWW od, aktywacji hiper艂膮cza zawieraj膮cego link partnerski, klikni臋cia na baner reklamowy, przej艣cia do tego serwisu WWW poprzez baner reklamowy, dokonania rejestracji lub zakupu dokonanego w takim serwisie WWW;
 • rozsy艂ania masowej informacji o stronie WWW zawieraj膮cej baner reklamowy do u偶ytkownik贸w Internetu (tzw. spamming), korzystaj膮c z dowolnego medium (e-mail, listy dyskusyjne, grupy dyskusyjne, komunikatory, IRC itp.);
 • podszywania si臋 za Strategie Rozwoju lub jej pracownik贸w we wszelkiego rodzaju og艂oszeniach, reklamach, anonsach, na w艂asnych stronach WWW, we w艂asnych materia艂ach promocyjnych, niezale偶nie od formy promowania Ententa
 • uruchamiania Serwis贸w automatycznie w osobnych oknach przy wej艣ciu lub wyj艣ciu ze strony Partnera (popup, popunder, popexit)
 • umieszczania Serwis贸w w systemach typu click-harvester, wymiany ruchu na stronach WWW w przypadkach, gdy dodawan膮 stron膮 do takiego systemu mia艂yby by膰 Serwisy
 1. Przekierowanie na Serwis powinno by膰 艣wiadomym i zamierzonym klikni臋ciem, lub czynno艣ci膮 wykonan膮 przez odwiedzaj膮cego. Przekierowanie nie mo偶e by膰 w 偶aden spos贸b wymuszone.
 2. Efektem pierwszego wej艣cia danej osoby do Serwisu poprzez link Partnera jest zapisanie pliku 'cookie' w systemie informatycznym tej osoby. Plik ten pozwala na identyfikacj臋 wizyt w Serwisie danego klienta jako poleconego przez konkretnego Partnera. 'Cookie' mo偶e zosta膰 zast膮pione przez analogiczny plik innego Partnera (tzw. nadpisanie - w jednym systemie informatycznym mo偶e by膰 zapisany tylko jeden plik 'cookie').
 3. Partner otrzymuje prowizj臋 bezpo艣redni膮 wtedy, gdy w chwili zakupu w systemie informatycznym danego klienta zapisane jest 'cookie' tego Partnera.
 4. Klient jest przypisywany jest na sta艂e danemu Partnerowi wtedy, gdy w momencie dokonania pierwszego zakupu w Serwisie 'cookie' tego Partnera jest zapisane w systemie informatycznym klienta.
 5. Partner otrzymuje prowizj臋 za ka偶dym razem, gdy klient przypisany mu dokona zakupu w Serwisie.
 6. Z uwagi na wy偶ej opisane uwarunkowania techniczne Programu, Organizator nie ponosi odpowiedzialno艣ci za niedostosowanie system贸w informatycznych zar贸wno Partner贸w, jak i os贸b wchodz膮cych do Serwisu w wyniku dzia艂a艅 Partner贸w, co dotyczy w szczeg贸lno艣ci mo偶liwo艣ci zapisywania i przechowywania plik贸w 'cookies' w tych systemach informatycznych, pos艂ugiwanie si臋 informacjami zmienianymi w stosunku do tych, kt贸re zosta艂y przypisane w bazie Serwisu i inne, kt贸re mog膮 spowodowa膰 nieprawid艂owo艣ci w identyfikowaniu dzia艂a艅 lub podmiot贸w, od kt贸rych zale偶ne jest przyznawanie Parterom korzy艣ci w Programie.
 7. Prowizja Partnera mo偶e zosta膰 wycofana, w przypadku gdy zdobyty przez Partnera Klient skorzysta z gwarancji i za偶膮da zwrotu pieni臋dzy za produkt. W 偶adnym wypadku nie mo偶e doprowadzi膰 to do obci膮偶enia Partnera jakimikolwiek dodatkowymi kosztami.
 8. Partner nie mo偶e kupowa膰 produkt贸w w spos贸b, kt贸ry nalicza艂by mu prowizj臋. Prowizja naliczona w ten spos贸b omy艂kowo zostanie cofni臋ta. Gdyby partner 艣wiadomie kupowa艂 produkty w spos贸b naliczaj膮cy mu prowizj臋, jego konto mo偶e zosta膰 usuni臋te, a prowizje cofni臋te

搂 5

ZASADY WYDAWANIA KORZY艢CI ZA PUNKTY

 1. Na zasadach okre艣lonych w niniejszym 搂 5 Partnerzy mog膮 偶膮da膰 od Organizatora wyp艂acenia 艣rodk贸w finansowych wynikaj膮cych z przeliczenia ilo艣ci zebranych punkt贸w.
 2. Realizacja wyp艂aty firmom dokonywana b臋dzie przez Organizatora tylko wtedy, gdy otrzyma on od Partnera faktur臋 VAT opiewaj膮c膮 na uprzednio ustalon膮 mi臋dzy stronami i zweryfikowan膮 kwot臋 pieni臋偶n膮, kt贸ra powinna by膰 przes艂ana na adres Organizatora listem. Faktura VAT nie mo偶e opiewa膰 na termin p艂atno艣ci kr贸tszy ni偶 7 dni oraz na inny spos贸b p艂atno艣ci ni偶 przelew na konto bankowe.
 3. 呕膮danie wyp艂aty 艣rodk贸w pieni臋偶nych powinno by膰 zg艂oszone Organizatorowi w odpowiednim do tego miejscu w Serwisie a konkretnie w Panelu Partnera.
 4. Osoby fizyczne mog膮 zg艂asza膰 偶膮danie wyp艂aty 艣rodk贸w pieni臋偶nych wynikaj膮cych z przeliczenia posiadanych punkt贸w do chwili zg艂oszenia 偶膮dania, gdy kwota tych 艣rodk贸w pieni臋偶nych dor贸wna lub przekroczy 100 z艂, przy czym 偶膮danie to musi by膰 zg艂oszone nie p贸藕niej ni偶 do 10 dnia danego miesi膮ca, a rozliczenie punkt贸w obejmuje ca艂y poprzedni miesi膮c (lub miesi膮ce, je艣li w ci膮gu wcze艣niejszych miesi臋cy Partner nie uzbiera艂 punkt贸w o warto艣ci r贸wnej lub wi臋kszej ni偶 100 z艂) licz膮c wstecz od momentu zg艂oszenia 偶膮dania. Osoby fizyczne zg艂aszaj膮ce 偶膮danie wyp艂aty 艣rodk贸w pieni臋偶nych, zobowi膮zane s膮 do podania lub zaktualizowania danych wskazanych przez Organizatora oraz podpisania w艂a艣ciwych um贸w lub o艣wiadcze艅, kt贸re mog膮 okaza膰 si臋 niezb臋dne do prawid艂owego wywi膮zania si臋 przez Organizatora ze zobowi膮za艅 wobec organ贸w skarbowych, ZUS, itp. Organizator dostarczy Partnerowi niezb臋dne tre艣ci dokument贸w, kt贸re po uzupe艂nieniu i podpisaniu przez Partnera winny by膰 odes艂ane w tradycyjnej formie papierowej na nast臋puj膮cy adres Organizatora : Strategie Rozwoju Lidia Gos, Piotr Michalak s.c. ul. Wawelska 12b/8, 80-034 Gda艅sk. Zaniechanie dostarczenia podpisanych dokument贸w przez Partnera r贸wnoznaczne jest z rezygnacj膮 przez Partnera z 偶膮dania wyp艂aty 艣rodk贸w pieni臋偶nych.
 5. 艢rodki pieni臋偶ne podlegaj膮ce wyp艂acie b臋d膮 pomniejszane o wszelkie te nale偶no艣ci, kt贸re Organizator zobowi膮zany jest potr膮ci膰 i odprowadzi膰 na rzecz uprawnionych podmiot贸w, zgodnie z powszechnie obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa, maj膮cymi zastosowanie w danym przypadku.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo wstrzymania wyp艂at 艣rodk贸w pieni臋偶nych, w przypadku powzi臋cia w膮tpliwo艣ci, co do prawdziwo艣ci dokument贸w przes艂anych przez Partnera lub w przypadku innych nieprawid艂owo艣ci, do czasu ostatecznego ich wyja艣nienia z Partnerem, co nie b臋dzie rodzi艂o uprawnie艅 Partnera do naliczania odsetek ustawowych za nieterminow膮 zap艂at臋.

搂 6

POSTANOWIENIA KO艃COWE I ZASTRZE呕ENIA.

 1. Organizatorowi s艂u偶y prawo jednostronnego i natychmiastowego zablokowania udzia艂u Partnera w Programie lub zako艅czenia wsp贸艂pracy z Partnerem w przypadku niestosowania si臋 przez Partnera do postanowie艅 Regulaminu jak i decyzji Organizatora zapad艂ych na podstawie Regulaminu.
 2. Jednostronne zako艅czenie wsp贸艂pracy z Partnerem z przyczyn przez niego zawinionych, zawsze powoduje anulowanie wszelkich punkt贸w i innych korzy艣ci przyznanych w wyniku udzia艂u w Programie, w tym r贸wnie偶 traci on prawo do domagania si臋 wyp艂aty jakichkolwiek 艣rodk贸w pieni臋偶nych.
 3. W przypadku rezygnacji przez Partnera z w艂asnej inicjatywy z udzia艂u w Programie, czego Partner mo偶e dokona膰 w ka偶dej chwili zg艂aszaj膮c to Organizatorowi, Partner mo偶e za偶膮da膰 przeliczenia na z艂ot贸wki i wyp艂aty uzbieranych punkt贸w w Programie Partnerskim, je艣li ich suma wynosi przynajmniej 100 z艂.
 4. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora w okresie p贸藕niejszym ni偶 naliczono punkty, i偶 Partner dzia艂a艂 dla zdobywania punkt贸w w spos贸b nieuczciwy, sprzeczny z Regulaminem lub obowi膮zuj膮cym prawem, zar贸wno polskim jak i mi臋dzynarodowym mog膮cym mie膰 zastosowanie w konkretnym przypadku, Organizator uprawniony jest do natychmiastowego anulowania wszelkich przyznanych takiemu Partnerowi korzy艣ci.
 5. Organizatorowi s艂u偶y prawo jednostronnego ca艂kowitego zako艅czenia lub wstrzymania realizacji Programu bez podawania przyczyn.
 6. W przypadku zablokowania udzia艂u Partnera w Programie lub zako艅czenia wsp贸艂pracy z Partnerem, zobowi膮zany jest on do natychmiastowego usuni臋cia nieprawid艂owo艣ci b臋d膮cych podstaw膮 zawieszenia lub usuni臋cia hiper艂膮czy oraz wszystkich graficznych i tekstowych element贸w promocyjnych ze stron, na kt贸rych Partner je zamie艣ci艂, pod rygorem odmowy wydania korzy艣ci uzyskanych z tytu艂u udzia艂u w Programie.
 7. Organizator mimo do艂o偶enia wszelkich stara艅, aby system informatyczny Serwisu i Programu dzia艂a艂 w spos贸b sta艂y i prawid艂owy, nie ponosi odpowiedzialno艣ci za jego dysfunkcj臋 spowodowan膮 si艂膮 wy偶sz膮 lub innymi zdarzeniami niezale偶nymi od Organizatora, a w zwi膮zku z tym nikomu nie s艂u偶膮 偶adne roszczenia do Organizatora wynik艂e z wy偶ej wymienionych przyczyn.
 8. Definitywne zako艅czenie 艣wiadczenia us艂ug przez Organizatora, zlikwidowanie Serwisu lub przeniesienie go na inny podmiot, powoduje jednoczesne zako艅czenie realizacji Programu chyba, 偶e co innego zostanie uzgodnione mi臋dzy stronami w danym przypadku.